دا د وينې ورکوونکو لپاره څه ډول کار کوي؟

هر کله چې تاسې وينه ورکړه بيا خپل اکاونټ ته دننه شئ او تائيد کړئ چې تاسې وينه وکړې، بيا تر شپږ مياشو پورې ستاسې نوم په پلټنې پاڼه کې نه ښکاري.


Register as blood donor

وينې ته اړ کسان تاسې ته د خپلې ساحې نږدې زنګ وهي تر څو وينه ورته ورکړئ.Register as blood donor

د وينې ورکوونکي په حيث نوم ليکنه وکړئ او ژوند وژغورئ.Register as blood donor

وينې ته اړمن کسان څنګه ترې استفاده کولی شي؟

Back To Top