دا د وینې ورکونکو لپاره څنګه کار کوي؟

يو ځل چې تاسې وينه ورکرړه، مهرباني وکړئ سيستم ته ننوځئ او تائيد کړئ چې تاسې وينه ورکړې. چې هر کله تاسې تائيد کړه چې تاسې وينه وکړې بيا ستاسې نوم به شپږ مياشتې چاته نه ښکاري.

Register as blood donor

وينې ته اړمن کسان به ستاسې شمېرې ته زنګ وهي
Register as blood donor

خپل ځان مو د وينې ورکوونکي په حيث ثبت کړئ او ژوند وژغورئRegister as blood donor

دا د وینې غوښتونکو لپاره څنګه کار کوي؟

Back To Top